Simboli Slovenstva

Slovenščina

Primož Trubar, utemeljitelj slovenskega knjižnega jezika in slovstva.

Uradni jezik v Sloveniji je slovenščina, tako določa Ustava Republike Slovenije. Ta tudi priznava temeljne pravice italijanski in madžarski manjšini, da uporabljata svoj jezik in razvijata svojo kulturo na področjih, kjer živita.

Slovenščina se uvršča med južnoslovanske jezike, vendar pa ima precej skupnih potez tudi z zahodnoslovansko vejo. Na slovenski jezik so vplivali romanski, germanski in ugrofinski jeziki. 

Približno 2,4 milijona ljudem je slovenščina materni jezik. Je poseben jezik tudi zaradi dvojine, ki je zelo redka. Kljub razmeroma majhni površini slovenskega jezikovnega ozemlja in majhnemu številu govorcev so jezikoslovci prepoznali 46 jasno izoblikovanih narečij.

   

Učenje slovenščine na univerzah po svetu